Säännöt

[tulostettava versio]
 

1. Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Paltamon työvoimayhdistys ry, jäljempänä yhdistys, ja kotipaikka Paltamo.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoitus on toimia työttömyyden vähentämiseksi ja poistamiseksi, kansalaisten toimeentulon parantamiseksi sekä henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin kohottamiseksi. Tavoitteena on myös edistää yrittämisen ja työllistymisen yleisiä edellytyksiä.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys

 • harjoittaa työllisyyden hoitoon sekä alueen kehittämiseen liittyvää kansallista ja kansainvälistä kokeilu- ja hanketoimintaa
 • harjoittaa paltamolaisille työttömille ja osatyökykyisille tarkoitettua työpajatoimintaa
 • harjoittaa neuvontaa sekä tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa
 • järjestää informaatio-, ohjaus- ja koulutustilaisuuksia
 • luo paltamolaisille työttömille kontakteja työnantajiin

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

 • harjoittaa kahvila-, ruokala-, kirpputori- ja kierrätysliikettä kahdessa toimipaikassa
 • toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä järjestää huvitilaisuuksia
 • omistaa ja vuokrata toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä
 • ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia

3. Jäsenet
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voi liittyä täysivaltainen ja oikeustoimikelpoinen luonnollinen tai oikeushenkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.
Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi liittyä oikeustoimikelpoinen yhteisö tai yksityinen henkilö. Yhdistyksen kuntajäseneksi voi liittyä kunta, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenten hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.

4. Jäsenten eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.
Hallitus voi erottaa jäsenen, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta tai muutoin jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksut
Varsinaisilta jäseniltä ja kuntajäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun sekä kannatusjäseniltä perittävän kannatusjäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut viidestä (5) seitsemään (7) jäsentä. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa toiminnanjohtajan, sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lukien ovat läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen ovat oikeutettuja kirjoittamaan puheenjohtaja tai toiminnanjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään kaksi kertaa vuodessa hallituksen määräämänä aikana, kevätkokous maalis-toukokuussa ja syyskokous loka-joulukuussa.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksessa on kuntajäsenellä viisi (5) ääntä ja jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi (1) ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Kannatusjäsenenä olevan yhteisön puolesta puheoikeus on kokouksessa yhdellä sen valtuuttamalla henkilöllä.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava kokoukset koolle viimeistään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä tai sähköpostikutsulla tai ilmoituksella paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

11. Kevätkokous
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 2. todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. hyväksytään kokouksen esityslista
 4. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastus- /toiminnantarkastuskertomus
 5. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 6. valitaan kaksi tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa ja heille varajäsenet tai tilintarkastusyhteisö
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevätkokouksessa käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään 30 päivää ennen kevätkokousta, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Syyskokous
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 2. todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. hyväksytään kokouksen esityslista
 4. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus erikseen varsinaisten jäsenten osalta ja erikseen kuntajäsenten osalta sekä kannatusjäsenmaksun suuruus
 5. valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet
 6. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

14. Omaisuuden myyminen, vaihtaminen tai kiinnittäminen
Hallitus päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta tai kiinnittämisestä.